Histogramy RGB pliku Img_0037.jpg z katalogu: zdjecia/architektura/park_oliwski_2019

RED

GREEN

BLUE