Histogramy RGB pliku Img_1218.jpg z katalogu: zdjecia/architektura/slask_2019/4_srebrna_kopalnia

RED

GREEN

BLUE